EU's forskningsrammeprogram Bendt Bendtsen og Helge Sander skal kræve flere penge til energibesparelser og VE samt færre penge til a-kraft

Den 24. juli kan økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander afgøre, om danske skattekroner fortsat skal ødsles bort til den europæiske a-kraftindustri til skade for danske VE-arbejdspladser

21. juli 2006 · Kl. 13:49 Pressemeddelelse

Kære Bendt Bendtsen og Helge Sander

NOAH–Friends of the Earth Denmark[1] har følgende opfordring til den danske regering forud for mødet i EU-ministerrådet den 24. juli (Competitive Council):

Den danske regering bør tilslutte sig Europaparlamentets krav om, at mindst 2/3 af de ikke-nukleare energiforskningsmidler under FP7 (EC) anvendes til energieffektiviseringer og vedvarende energi.

Den 15 juni vedtog Europa Parlamentet med stort flertal et ændringsforslag til EU-forskningsrammeprogrammets almindelige del (EC) gående ud på at 2/3 af de ikke-nukleare energiforskningsmidler skal anvendes til energieffektiviseringer og vedvarende energi. Vi opfordrer jer på det kraftigste at støtte dette forslag.

Ægte besparelser, vedvarende energiteknologier (VE) og energieffektiviseringer er den bæredygtige vej væk fra klimaændringerne. Derfor er der behov for langt flere forskningsmidler til disse områder.

I forhold til andre mulige udviklingsveje forbedrer de forsyningssikkerheden, bidrager til et renere miljø og medfører færre eksterne omkostninger samtidig med, at de skaber flere job.

EU-Kommissionen vurderer, at effektiviseringer og VE kan præstere omkring 20 % reduktion i energiforbruget i 2020. Flere organisationer har udarbejdet scenarier, der viser, at disse mål er meget beskedne. Løbende energieffektivisering kan over de kommende årtier nedbringe energiforbruget markant og sammen med omlægning til VE kan der opnås CO2-reduktioner på 25 % i 2020 og mere end 95 % i 2050[2].

Transportsektoren kan bidrage med store reduktioner via besparelser og adfærdsændringer styret af bl.a. afgifter og anden lovgivning. Det gælder især luftfart, personbiltransport og godstransport. NOAH er imod anvendelsen af bioethanol og biodiesel i transportsektoren så længe alle andre reduktionsmuligheder ikke er gennemført.

Den danske regering bør fastholde kravet om øget gennemskuelighed i budgettet for det 7. Forskningsrammeprogram under Euratom gennem opsplitning af budgetlinien ”Nuclear Fission and radiation protection” i to separate linier, og danske skattekroner bør ikke gå til forskning i atomkraft (hverken fission eller fusion), men kun til forskning i sikkerhed og sundhed i forbindelse med radioaktiv stråling.

I FP7 (Euratom) har Danmark, Østrig og Portugal tidligere krævet, at budgetlinien ”Nuclear Fission and radiation protection” skal adskilles i separate budgetlinier for hhv. ”Nuclear Fission” og ”Radiation Protection”. Da Euratom budgettet skal vedtages med enstemmighed kan Danmark om nødvendigt nedlægge veto såfremt dette beskedne krav om gennemsigtighed ikke imødekommes. Vi opfordrer regeringen til at sikre denne ændring.

I det sjette rammeprogram (FP6) blev der brugt 1,4 gange så mange midler på den nukleare forskning som på al anden energiforskning (inkl. VE).

I forslaget til det syvende rammeprogram (FP7) er fordelingen blevet endnu mere fordelagtig for den nukleare del. Det skyldes især, at forskning i fusionsteknologien alene tildeles en ramme på 2900 millioner €.

Fusionsteknologien som en kommende energikilde er stadigvæk overordentlig tvivlsom, selv om den (i alle IEA-lande) har nydt godt af nærved 50 % af alle midler til energiforskning siden 1972, mens forskning i vindenergi kun har modtaget 1 % af midlerne. I Euratoms FP7-budget foreslås fusionsforskningen tredoblet i rammeprogrammets løbetid. Alligevel forventes denne kostbare teknologi i bedste fald først at kunne levere elektricitet om yderligere 60 år[3]. NOAH mener dette repræsenterer en helt uansvarlig disponering af de fælles midler. Hvis disse penge blev anvendt målrettet til forskning i energibesparelser og VE ville det med sikkerhed føre til resultater inden for få år. 

Atomkraft er fortsat en usikker teknologi, som den danske såvel som den europæiske befolkning langt overvejende er modstander af. Affaldsproblemet er ikke løst, forbindelsen til atomvåben er lige så aktuelt som før, mens risikoen for a-kraftværker som terrormål formentlig er større end tidligere. Atomkraften er ikke CO2-neutral, men ligger dog nærmere VE end de fossile teknologier.

Atomkraften kan ikke komme til at spille en væsentlig rolle i klimasammenhæng hverken på kort eller mellemlang sigt[4]. Det skyldes især, at den nuværende bestand af reaktorer er så gammel, at der skal en meget stor indsats til for blot at opretholde den nuværende kapacitet. Atombrændslet vil blive opbrugt på kun få årtier med brug af de i dag anvendte reaktorer.

Danmark har selv fravalgt atomkraft i energiforsyningen. NOAH er derfor helt uforstående overfor, hvis regeringen på mandag vil stemme for et EU-budget der fortsætter med at sløre hvad danske skattekroner anvendes til i Euratom forskningsrammeprogrammet. Hvis Danmark skal bruge penge på a-kraft i Europa må det afgrænses til kun at omfatte sikkerhed og sundhed i forbindelse med radioaktiv stråling. NOAH kræver desuden, at der ikke bruges danske penge til udvikling af fission og fusion. Den danske regering bør derfor sikre, at det danske bidrag til FP7 justeres til ikke at dække sådanne poster og samtidig arbejde for, at det samlede FP7 (Euratom) budget minimeres til fordel for energibesparelser og VE.

Med venlig hilsen

Palle Bendsen og Kim Ejlertsen

NOAH´s Energigruppe

 

[1] Friends of the Earth (FoE) er verdens største sammenslutning af miljøorganisationer med 73 medlemslande. Kun én organisation fra hvert land kan være medlem. I Danmark er det Miljøbevægelsen NOAH.

[2] Se fx en præsentation fra INFORSE-Europe (International Network for Sustainable Energy-Europe) på konferencen Energy Intelligence for Europe, Christiansborg, 23. september 2005:

http://www.energyintelligenceforeurope.dk/Documents/Vision_EU_EIE.pdf

og i Conference Report fra Energy Intelligence for Europe p. 54

http://www.noah.dk/energi/pdf_filer/NoEsc_screen.pdf

[3] Jf. ” A level playing field for power in EU” by Christian Kjær, IWEA; Conference Report Energy Intelligence for Europe p. 69

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!