BECCS: Snyd med snyd på

BECCSDen danske regering planlægger, at en del af den danske 70%-målsætning (dvs. målsætningen om at de danske emissioner i 2030 skal være 70% mindre end de var i 1990) skal opnås ved hjælp af CCS (fangst og lagring af CO2) samt BECCS (bioenergi med fangst og lagring af CO2), hvor især BECCS er godt for klimaregnskabet, men skidt for klimaet og naturen.

BECCS har vi forklaret i denne annonce i Information. Og selv om det var et begreb, der indtil for ganske nyligt blev brugt i det danske politiske system - og som stadig bruges i andre lande - så ser det ud til at man nu har gået de papirer, hvor der tidligere stod BECCS, som for eksempel regeringens Klimaprogram 2022, igennem med en tættekam og efterfølgende erstattet al omtale af BECCS med den kryptiske sætning “negative udledninger i forbindelse med at CCS anvendes til at indfange biogene udledninger”, som for eksempel Folketingets Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark fra september 2023

Energistyrelsens Klimafremskrivning fra 2022 kan man finde denne forklaring:

“CCS er formelt set en kilde til nuludledning fra fossile udledninger eller procesudledninger eller til negative udledninger, hvis teknologien anvendes til at indfange biogene udledninger. Grundet den store usikkerhed omkring den fremadrettede udvikling for CCS i Danmark, er der ifm. KF22 ikke foretaget en specifik vurdering af, hvorledes CCS vil blive fordelt på sektorer, og dermed heller ikke af, hvilke sektorers udledninger der i givet fald skulle reduceres som følge af CCS. I KF22 håndteres CCS derfor som en separat, ikke-sektorfordelt kilde til negative emissioner.” (Vores fremhævninger).

Der blev vedtaget en statslig pulje til at nå målet om negative emissioner på finansloven for 2022. I maj 2023 blev puljen tildelt Ørsted, som har lovet at fange CO2 fra det træflis-fyrede Asnæsværket ved Kalundborg og det halmfyrede Avedøreværket i Hvidovre.

Måske fandt belutningstagerne på Christiansborg og i energiselskabernes interesseorganisation “Green Power Denmark” ud af, at de hellere måtte lade udtrykket BECCS ligge på hylden, da de læste NOAHs artikel i Altinget den 12. januar 2022, hvor vi skrev: 

“Men alligevel er BECCS-teknologien en fuldstændig central del af regeringens klimaplan, da den i sig selv skal sikre en CO2-reduktion på 4-9 millioner ton i 2030. "Fangst og lagring af biogen CO2" skal desuden ifølge den grønne delaftale i finansloven bidrage til at reducere emissionerne, og ifølge aftalen om CCS skal lagring af CO2 give negative emissioner.

Så på trods af, at Dan Jørgensen i artiklen udtrykker et ønske om, at biomasse skal være en "overgangsløsning", vidner BECCS-teknologiens rolle i klimaplanen og de nyligt indgåede aftaler om et ønske om fortsat at anvende biomasse i den danske energiproduktion og efterfølgende lagre CO2 fra afbrændingen og lade det tælle som negative emissioner.”

Det var dengang. I dag er forventningerne til lagring af CO2 sat ned, fordi teknologien er langt fra at være færdigudviklet, men desværre er brugen af biomasse ikke på vej ned, og lige nu opføres der biomassefyrede fjernvarmeværker flere steder i Danmark.

________________________________

Stop afbrændingen af træer til energi. 

Danmark er desværre i gang med at brænde skovene af. I klimaets navn! Fordi afbrænding af træer anses for at være klimaneutralt på trods af, at det udleder mere CO2 end kul, olie og gas.

Vores politikere vælger gang på gang at lytte til industriens ønsker i stedet for at gøre op med denne falske klimaløsning. Hvis der skal ske forandringer skal de komme nedefra.

Vil du hjælpe?

Så gør en eller flere af følgende ting:

1. Skriv det til Klimaminister Lars Aagaard. Her er hans mail: kefm@kefm.dk og her kan du finde ham på X. 

2. Vil din kommune gerne bygge biomasseværker? Så skriv til byrådet, at de skal vælge andre veje. Her er links til byrådene i Næstved, Tønder og Silkeborg hvor der er nye værker på vej. Vælg at skrive til en af de politikere du stoler på!

3. Skriv et læserbrev til din lokale avis. Her har du en vejledning i, hvordan man skriver et godt læserbrev.

4. Find sammen med ligesindede i dit lokalsamfund og organisér jer! Det nytter at råbe op, demonstrere og klage. Man skal bare blive ved!

5. Støt NOAHs arbejde.

Politikerne svigter

I foråret 2023 vedtog Klimaminister Lars Aagaard sammen med resten af EU at det fortsat skal tælle som klimaneutralt at brænde træ fra verdens skove til energi.

Danmark kunne være et foregangsland og kæmpe for at begrænse afbrændingen af skove til energi. I stedet har  Danmark egoistisk forhandlet for det modsatte, vel vidende at resten af Europa højst sandsynligt vil følge det danske eksempel. Det vil få katastrofale konsekvenser for skovene og klimaet. 

En god ting der er kommet ud af det nye direktiv er, at Danmark kan vælge at være mere ambitiøse end EU. Det kræver, at vi sparer på energien og støtter reel vedvarende energi i stedet. Men det kræver et folkeligt pres, for politikerne har gang på gang vist at de ikke gør det af sig selv.

En anden god ting er, at når medlemsstaterne fremadrettet laver deres Nationale energi- og klimaplaner skal de nu vurdere, i hvilken udstrækning skovhugst til energi underminerer skovenes evne til at optage og lagre kulstof.

Dermed er det slut med fantasien om, at energi fra biomasse er CO2-neutral. Så de første spæde skridt i retning af en rationel, videnskabeligt baseret politik for vedvarende energi er sat i søen.

Velkommen i kampen!

Derfor er det en rigtig dårlig idé at brænde træer til energi

- og oveni købet kalde det vedvarende

Overalt på kloden fastlægges målsætninger om at omstille energisystemerne fra fossil energi til vedvarende energi. Krigen i Ukraine har yderligere, især i EU, sat gang i snakken om, hvordan vi kommer væk fra de fossile brændstoffer. 

En af de energikilder, der anses som en potentiel løsning, er bioenergi, og i særdeleshed biomasse fra skovene. Men det vil være en katastrofal løsning for Europas skove og for klimaet. 

Allerede nu bliver omkring halvdelen af Europas skovhugst brændt til energi, hvilket underminerer klimamålene, og hvis EU skulle erstatte blot 10 % af energiimporten fra Rusland med yderligere træfyring skulle skovhugsten øges med mere end 60 %.  

Danmark har haft travlt med at udråbe sig selv som et grønt foregangsland, som andre lande med fordel kan lade sig inspirere af i kampen for klimaet. Men Danmarks grønne omstilling har mere end noget andet handlet om, at kraftvarmeværkerne har skiftet kul ud med træ. 

Regeringen er opmærksomme på problematikken, og Dan Jørgensen har i et debatindlæg i Altinget erkendt, at biomasse kun kan være en overgangsløsning på vejen mod ægte bæredygtige alternativer. Her skriver han, at bioenergi "... ikke [er] en holdbar løsning for resten af verden, da kloden ganske enkelt ikke kan levere biomasse nok på en bæredygtig måde."

Så nu er det på tide, at Danmark, udover at arbejde på at nedsætte vores eget forbrug af biomasse, arbejder for, at andre lande i EU og resten af verden undgår at gentage vores fejl. 

I løbet af 2023 er der trilog-møder i EU angående direktivet om vedvarende energi. NOAH opfordrer statstminister Mette Frederiksen, klima- energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen om at benytte lejligheden til at gøre op med Danmarks klima-bluff og advare EU om farerne ved at brænde træ af til energi.

Stort pres på naturområder

Presset på verdens naturlige skove og andre uopdyrkede jorder er i forvejen stort på grund af tømmerhugst og behovet for stadig mere landbrugsjord. Oveni kommer nu dette øgede pres fra Danmark og resten af Europa for at bruge træ og andre planter som råstof til energi. Forskellige studier har vist, at der ikke er tilstrækkelig biomasse i Europa til at opfylde målsætningerne på bæredygtig vis, og der sker allerede en betragtelig import af såvel træbrændsler som biobrændstoffer.

Hverken Danmark eller EU har overblik over, hvor biomassen i fremtiden skal komme fra. Politikere og energiselskaber synes at mene, at det er helt i orden at bruge andre landes ressourcer til at dække vores behov.

For tiden bindes der mere kulstof via fotosyntese, end der frigives fra plantedækket som følge af ændringer i plantevæksten og arealanvendelsen. Landjorden er på den måde sammen med havene med til at mindske skadevirkningen af de alt for store udledninger fra industri, landbrug, transport og husholdninger. Yderligere opdyrkning af land vil være at gå i den forkerte retning, fordi det forskubber denne positive balance i negativ retning. Men yderligere opdyrkning af jomfruelig jord og fældning af skove er netop, hvad der er på tegnebrættet.

Det er nu, der skal handles, hvis vi skal have en fremtidssikret energiforsyning, der ikke driver rovdrift på naturresurserne – og hvor klimagevinsten ikke blot er fiktiv.

Vi bør arbejde for at reducere energiforbruget, øge energieffektiviteten og øge mængden af reelt vedvarende energikilder så som sol, vind og geotermi.
 

Yderligere læsning:

2023

Artikel i Information: Regeringen er imod nyt EU-tiltag, der skal begrænse afbrænding af biomasse  (23. marts 2023)

Debatindlæg i Altinget: Miljøbevægelsen NOAH: Ministeren må træde i karakter og stoppe den svenske skovmafia (24. februar)

2022

Pressemeddelse: International aktionsdag mod biomasse Lad ikke vores fremtid gå op i røg! (21. oktober 2022)

Nyhed i Klimamonitor: EU-Parlamentet freder biomasse som grøn energikilde – indtil videre (15. september 2022)

Nyhed i Ekstra Bladet: Kan smadre Danmarks image (12. september 2022)

Debatindlæg i Klimamonitor: Miljøorganisation: Green Power Denmark fremfører myter om biomasse (12. september 2022)

Debatindlæg i Altinget: Miljøbevægelsen Noah: Stop afbrændingen af skove til energi (9. september 2022)

Debatindlæg i Altinget: Miljøbevægelsen Noah: Danmark bør arbejde for at forhindre energiproduktion baseret på skovbiomasse (21. juni 2022)

Høringssvar: Energistyrelsens Global Afrapportering 2022 (20. maj 2022)

Pressemeddelelse: At brænde træ som erstatning for blot 10 % af de importerede russiske fossile brændstoffer vil være skæbnesvangert for skovene (18. maj 2022)

Nyhed i Ekstra Bladet: Anklage: Falsk klimaløsning (12. maj 2022)

Nyhed: Pas på de falske klimaløsninger: At følge Danmarks eksempel holder ikke 1,5℃ i live (11. maj 2022)

Nyhed: Ny rapport: Biomasseindustrien lader sandheden gå op i røg (5. april 2022)

Tegning: Adam O og NOAH
Tegning: Adam O og NOAH

 

2021

Nyhed: Åbent brev til Dan Jørgensen (2. dec. 2021)

Debatindlæg: Ørsteds lovprisning af deres biomasse er greenwashing (8. nov. 2021)

Nyhed: International aktionsdag (21. okt. 2021) - se video fra vores lille morgens på aktionsdagen imod afbrænding af biomasse til energi:

Debatindlæg: Sophie Hæstorp bygger sin klimaplan på et smuldrende fundament (21. sep. 2021)

Nyhed: Årets BURNING WOOD AWARD går til Ørsted! (15. sep. 2021) - fotoet herunder er fra aktionen ude for biomassebranchens lobbymøde på Hotel Scandic (foto: Ole Wagner):

Burning Wood Award. Foto: Ole Wagner

Pressemeddelelse: International protest mod biomasselobbyen, der mødes til konference i København (14. sep. 2021)

Nyhed: Kynisk EU-Kommission vil lade skovene gå op i røg (26. jul. 2021) 

Høringssvar: Hvilke energiformer skal have støtte? (25. jun. 2021)

Article (English): Biomass consumption in Denmark and the hidden emissions (21. jun. 2021)

Status april 2021: Danmark som foregangsland i omstillingen til vedvarende energi? (23. apr. 2021)

Pressemeddelelse: Advarsel til Biden Følg ikke Danmarks eksempel for grøn omstilling (21. apr. 2021) - video (af Rune Brink) og tegning (af Adam O) herunder blev brugt til at informere offentligheden om Danmarks høje forbrug af importeret biomasse til energi:

Tegning: Adam O og NOAH. Tegningen må anvendes med kreditering. Billedfil i høj opløsning til download nederst på siden.

Pressemeddelelse: International skovdag - Forestil dig en tur i skoven i 2030... (21. mar. 2021) - i anledning af International skovdag tog Institut for Evige Utopier os med en tur i fremtidens skov:

2020

Nyhed: Klimaet er ligeglad med skrivebordsøvelser (22. juli 2020)
Nyhed: Problematiske forhold på PKA’s biomasseværk (8. april 2020)
Nyhed: Stop nu for afbrænding af biomasse i fjernvarmeforsyningen! (4. marts 2020)
Nyhed: Man kan ikke certificere sig ud af et overforbrug (24. februar 2020)
Høringssvar: København er desværre ikke på vej til at blive CO2-neutral (24. februar 2020)
Åbent brev til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget: Forslag om minimalt brug af biomasse (19. februar 2020)

2019

Pressemeddelelse: Overforbrug: Vi rydder skovene ved at satse på ”grøn” vækst (29. november 2019)
Klimavalg 2019: Omstilling af energiproduktionen – hvad skal støttes? (2019)
Klimavalg 2019: Ærligt klimaregnskab for energisektoren (2019)
Klimavalg 2019: Klimavalg: Rød og blå blok - en mere eller mindre troværdig klimapolitik (3. juni 2019)

2018

Nyhed: Overforbrug af biomasse: Danmark valgte forkert – sig det højt og tydeligt! (29. november 2018)
Åbent brev til regeringen: Bioøkonomi i industriel skala udgør en risiko for klima, miljø og mennesker (8. november 2018)
Pressemeddelelse: Bioøkonomiens skyggesider: Klimakatastrofe, skovdestruktion og brud på menneskerettigheder (8. november 2018)
Nyhed: 119 organisationer: Klimavenlig bioenergi er vildfarelse (25. oktober 2018)
Nyhed: Energiforliget Klimaskadelig biomasse subsidieres frem til 2025 (15. august 2018)
Debatindlæg: Fakta-magi om biomasse til energi (Altinget, 25. maj 2018)
Pressemeddelelse: Regeringens Energiudspil: Kortsigtede tiltag i grøn indpakning (30. maj 2018)
Kommentar: Klimarådet bør tage mere ansvar og afskrive bioenergi (11. maj 2018)
Kronik: Lav definitionen på vedvarende energi om (Information, 6. april 2018)
Debatindlæg: Klimabevidste danskere lades i stikken, når forskere misinformerer (Altinget, 7. marts 2018)
Høringssvar: Verdensmålene kan ikke efterleves, når forbruget af biomasse øges (6. marts 2018)
Nyhed: Aktion mod PKA: Også bioenergi ødelægger klimaet (13. oktober 2018)

2017

Nyhed: PKA ødelægger grøn profil med investeringer i kraftvarmeværk baseret på skovrydning (2. oktober 2017)
Nyhed: International skovdag: FN kalder skovrydning CO2-neutral (21. marts 2017)

2016

Pressemeddelelse: Nyt VE-Direktiv vil øge udledningen af drivhusgasser (1. december 2016)
Nyhed: Amerikanske miljøorganisationer i oprør over dansk pensionskasse (17. november 2016)

2015

Konference: Bioenergi i krydsfeltet mellem klima, biodiversitet og postkolonialisme (14. december 2015)
Rapport: Bioenergy Out: Why bioenergy should not be included in the next EU Renewable Energy Directive (2015)

2013

Artikel: Bæredygtig biomasse: en historisk misforståelse (Modkraft, 2013)
Artikel: Biomasse: Klimaregnskab med kreativ bogføring (Modkraft, 2013)
Pressemeddelelse: FN’s første Internationale Skovdag (21. marts 2013)
Pressemeddelelse: EU lægger beslag på de fattiges landarealer (21. marts 2013)

2012

Kommentar: NOAH Energi og Klimas kommentar til energiaftalen af 22. marts 2012 
Pressemeddelelse: Bioenergi - en falsk løsning på klimaudfordringerne (18. januar 2012)

2011

Pressemeddelelse: Energi: En kortsiget energistrategi uden visioner og ambitioner (17. februar 2011)

2010

Pressemeddelelse: Alt for meget biomasse - Klimakommissionen lever ikke op til sit navn (30. oktober 2010)
Pressemeddelelse: Vattenfall på træhugst i Liberia for at nå egne klimamål (14. september 2010)
Nyhed: Biomasse er falsk varebetegnelse (14. juli 2010)
Artikel: Talgymnastik og klimaforpligtelser (Information, 21. maj 2010)

Andre materialer

Undervisningsmateriale: Mad og brændstof til Europa
Undervisningsmateriale: Masser af biomasse
Underside: Skove + Biodiversitet